Menu Zamknij

Regulamin

1  Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym rynek.czasnahydraulika.pl , prowadzony jest przez firmę  Grupa InstalExpert Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU , IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552593, o kapitale zakładowym 101 050,00 ZŁ, NIP 607-00-81-509, REGON 360589940
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Serwisu i określa zasady korzystania ze Serwisu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu.

2  Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Operator — Grupa InstalExpert Sp. z o.o. z siedzibą w Chodzieży wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU , IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000552593, o kapitale zakładowym 101 050,00 ZŁ, NIP 607-00-81-509, REGON 360589940

Serwis Czas na Hydraulika albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą rynek.czasnahydraulika.pl, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń, dostępny w domenie internetowej rynek.czasnahydraulika.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Operatora;

Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży),zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

Towar lub produkt — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;

Zaproszenie do współpracy – ogłoszenie lub ogłoszenie wraz z wydzieloną częścią serwisu.

Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie; Podmiot gospodarczy.  

Regulamin – niniejszy regulamin;

Cennik lub pakiet  — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu rynek.czasnahydraulika.pl,

3 Ogólne warunki korzystania z Serwisu Rynek Czas Na Hydraulika

 1. Serwis podzielony jest na kategorie ogłoszeń.
 2. Ogłoszenia dotyczące wyprzedaży lub sprzedaży pochodzą od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść lub akceptuje treści opracowane przez operatora. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym.
 3. Ogłoszenia dotyczące współpracy pochodzą od użytkownika i są zaproszeniem do współpracy.
 4. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy lub faktyczny zamiar podjęcia współpracy.
 5. Ogłoszenia dostępne są dla użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczane są dane kontaktowe sprzedającego, lub oferującego współpracę,  które to dane przesyła wystawca ogłoszenia i wyraża zgodę na ich publikowanie.
 6. W kategorii dotyczącej sprzedaży lub wyprzedaży jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru, a treść Ogłoszenia musi jasno i jednoznacznie określać, czy Towarem jest określony komplet czy pojedynczy Towar, usługa oraz wskazywać czy określona przez Użytkownika cena dotyczy kompletu czy pojedynczego Towaru. Możliwe jest jednak dodanie w treści Ogłoszenia informacji o dostępności Towaru w różnych kolorach. Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Ilość ogłoszeń umieszczonych w serwisie odpowiada wykupionemu pakietowi, który określa szczegółowe warunki.
 7. W kategorii zaproszenia do współpracy  wystawca ogłoszenia otrzymuje własną podstornę funkcyjną ( indywidualną część serwisu) , która służy do bieżącej i czynnej prezentacji oferty.
 8. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści  i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 9. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do produktu, usługi lub oferty współpracy, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent.
 10. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów Ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów Operatora, a także w mediach społecznościowych.
 11. Operator chroni dane Użytkowników zgodnie z polityką prywatności

4 Ogłoszenia

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza i utworzenia Konta.
 2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 3. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu   Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 4. Utworzenie Konta i/lub wysłanie pierwszego formularza produktowego jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 6. Użytkownik może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.
 7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
 8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać .
 9. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w pkt. 4. ust 4. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.
 10. Podstawą zamieszczenia produktu jest zakup jednego z pakietów Mr Sales
 11. Pakiety różnią się cechami szczegółowymi zawartymi w opisie pakietu tj; ilość wystawianych produktów, czas ważności pakietu, cena pakietu.
 12. Termin ważności pakietu mija z upływem terminu na jaki obowiązywał.
 13. Bieg terminu ważności pakietu rozpoczyna się od dnia opublikowania pierwszego produktu z pakietu.
 14. Na wniosek użytkownika istnieje możliwość przedłużenia terminu ważności pakietu.

 5. Wstawianie i edytowanie Ogłoszeń

1. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim

2. Ogłoszenia dodawane są przez operatora na podstawie otrzymanych materiałów i zgłoszeń.

3. Po upływie  ważności, ogłoszeni zostaje automatycznie usunięte.

4. Wznowienie ogłoszenia następuje na wniosek użytkownika.

5. Ogłoszenia dotyczące współpracy jak i tworzenie indywidualnej przestrzeni serwisu następuje na wniosek użytkownika na warunkach indywidualnych wcześniej ustalonych.

 6. Normy odpowiedzialności

 1. Użytkownik zobowiązuje się do  zamieszczania tylko takich  Ogłoszeń z Towarami, których obrót nie narusza obowiązujących przepisów prawa lub uprawnień osób trzecich.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 4. Za naruszenie Regulaminu może być uważane wprowadzanie w błąd poprzez niejasne opisy lub niepełne informacje, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, zastrzeżenie w treści Ogłoszenia dotyczące wysłania Towaru wyłącznie poprzez uprzednią zapłatę ceny przez kupującego. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Operatora Serwisu  działań, z możliwością usunięcia  Ogłoszeń.
 5. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  1. powszechnie uznane za obraźliwe,
  1. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  1. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  1. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  1. wprowadzające w błąd.

7. Operator nie odpowiada za:

 1. brak zainteresowania Ogłoszeniem,
 2. realizację obowiązków wystawców z tytułu ogłoszenia wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących Ogłoszenia produktu lub obowiązków wynikających z ogłoszenia zaproszenia do współpracy.
 3. działanie siły wyższej,
 4. zawodności systemów teleinformatycznych lub urządzeń od niezależnych od Serwisu,
 5. składane przez Użytkownika oświadczenia ,
 6. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia  

8. Reklamacyjne

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres wskazany w zakładce kontakt
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: teleadresowe Użytkownika, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.  

 9. Płatności

 1. W przypadku zakupu pakietów ogłoszeniowych poprzez złożenie swojemu dostawcy usług płatniczych zlecenia płatniczego za pośrednictwem funkcjonalności obsługiwanych przez dostawcę usług płatniczych Operatora, np. przelew online (tzw. płatności pay-by-link), płatność internetowa kartą płatniczą;
  1. W przypadku ogłoszeń o współpracę i wydzielenie części serwisu poprzez przelew na wskazane konto.
  1. Organizator serwisu na dokonane wpłaty wystawi fakturę VAT

10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie rynek.czasnahydraulika.pl
 2. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu rynek.czasnahydraulika.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronie Serwisu rynek.czasnahydraulika.pl
 3. Przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy  jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu rynek.czasnahydraulika.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.